Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Bladsnijmes.nl: de onderneming die onder de handelsnaam Bladsnijmes.nl gedreven wordt, sinds 2009. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17248441. Het adres van de onderneming is: d’n Alleman 11 , 5511MA Knegsel, telefoonnummer:06-10182720.
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bladsnijmes.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bladsnijmes.nl en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bladsnijmes.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Door het gebruik van de internetsites van Bladsnijmes.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. De prijzen op de internetsite zijn in Euro’s exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Prijzen worden na aankoop niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten binnen de grenzen van artikel 3.2 stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
4. Alle prijzen, artikelen en foto’s op de internetsite en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Levering

1. Bladsnijmes.nl levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling.
2. De levering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, de maximale levertijd bedraagt 30 dagen. Indiende maximale levertijd niet gehaald kan worden zal Bladsnijmes.nl de klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de maximale levertijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Klant terug betaald.
3. Alle leveringen geschieden door een door Bladsnijmes.nl gekozen vervoerder.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de producten over op de Klant.

Artikel 5: Tevredenheidgarantie

1. De Klant kan binnen zeven werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Bladsnijmes.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. Bladsnijmes.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Wij adviseren dan ook de producten te verzekeren tegen deze zaken bij de vervoerder.
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
4. Indien de Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bladsnijmes.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Bladsnijmes.nl betaalde.

Artikel 6: Garantie op defecten

1. Voor door Bladsnijmes.nl geleverde producten geldt uitsluitend garantie op materiaal- of fabricagefouten gedurende 30 dagen na levering. Bladsnijmes.nl zal naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 8 dagen na deze melding ter beoordeling van deze fouten aan ons is geretourneerd. Onze Garantieverplichting vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij van buiten komende oorzaken of indien wijzigingen in de door ons geleverde goederen zijn aangebracht.

Artikel 7: Privacy

1. De privacy verklaring vindt onder het kopje Privacy.

Artikel 8: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Bladsnijmes.nl en Klant is Nederlands recht van toepassing.