Privacy

Privacy verklaring

1. Inleiding :
Bladsnijmes.nl verwerkt dagelijks informatie over personen. Bladsnijmes.nl respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bladsnijmes.nl, gevestigd aan d’n Alleman 11 te Knegsel, KvK-nummer17248441, e-mailadres: [email protected], is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Hiervoor zijn passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich tot ons wenden via het hiervoor vermelde e-mailadres.

2. Persoonsgegevens :
Bladsnijmes.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten: Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam en geslacht, complete bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Voor het opmaken van een 0%-BTW factuur hebben wij bovendien uw BTW-nummer nodig. Deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij u partij bent.

3. Ontvanger :
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Bladsnijmes.nl, behalve in een van de volgende omstandigheden. Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, maken wij gebruik van een derde partij voor zaken als levering, bezorging, betaling of een andere vorm van uitvoering van overeenkomst. Met uw toestemming: Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Voor externe verwerking: We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van onze webshop, de verzorger van de internetomgeving van Bladsnijmes.nl en de verzorger van de (financiële-)administratie. Om juridische redenen: We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Wettelijke verplichting: Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij u klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Bladsnijmes.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen als we een pakket naar een ander land versturen. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Bladsnijmes.nl maakt daarvoor gebruik van Post-NL of DHL express als we een pakket naar een land buiten de EER versturen

5. Uw rechten :
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen. Recht van inzage: Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. Verbetering of aanvulling: Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens. Gegevenswissing: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen: * de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt; * u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer; * u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren; * de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; * wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen; Beperking verwerking: Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data: Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bezwaar: U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Uitoefenen rechten: Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres [email protected] Wij zullen op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Aansprakelijkheid :
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van al onze communicatie uitingen (waaronder onze website), is het mogelijk dat deze uitingen onjuiste informatie bevatten. Bladsnijmes.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

7. Klachten :
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan vragen wij u hierover contact op te nemen met Bladsnijmes.nl. Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

8. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: [email protected] Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie: 5 juli 2018Privacy statement

1. Introduction :
Bladsnijmes.nl processes personal data on a daily basis. Bladsnijmes.nl respects the privacy of the persons about whom it receives information and handles that information in strict confidence. In this privacy statement, we explain what personal data we process and for what purposes. We recommend that you read this privacy statement carefully. Bladsnijmes.nl, having its registered office at d’n Alleman 11 te Knegsel, the Netherlands, chamber of commerce number 17248441, e-mail address [email protected], is the controller for the processing and storage of your personal data. Appropriate technical and/or organizational measures have been taken for this. If you have any questions about the contents of the privacy statement, you can contact us by sending an e-mail.

2. Personal data :
Bladsnijmes.nl processes different types of personal data for different purposes. The personal data and purposes involved are explained below. Implementation of purchase and manufacturing agreements To process and deliver your order we need your name and gender, complete company name, address, e-mail address, payment details and your telephone number. For the preparation of a 0% VAT invoice, we also need your VAT numberWe pass these data to third parties, e.g. to delivery services. We do so only if it is necessary for the implementation of the purchase agreement or any other agreement to which you are a party.

3. Recipients :
We do not share your personal details with companies, organisations and individuals outside Bladsnijmes.nl, except in one of the following circumstances. Implementation of an agreement: Issuing your personal data to third-party organisations is permitted if this is necessary to fulfil our contractual obligations with respect to you. This involves processing and delivering your order. If it is necessary for the delivery of the products, we use a third party for things like deliveries, payments or other things to fulfil our contractual obligations. We also pass on your data to the deliverer so that the order can be delivered to you. With your permission: We can transfer your data to other parties if you grant us permission to do so. That permission applies only if it is clear what you are granting your permission for and what the consequences are. For external processing: We issue personal details to our partners so that they can process data for us on the basis of our instructions and in accordance with our privacy policy and other appropriate confidentiality and security measures. Our partners include for example our IT suppliers and our webshop administrator, the caretaker of the internet environment of Bladsnijmes.nl and the caretaker of the (financial) administration. For legal reasons: We share personal data if we believe that disclosure of the data is necessary in order to comply with applicable legislation, statutory procedures or requests from government bodies.
Statutory obligation: If a statutory obligation requires us to do so, we will issue your personal data. For instance, the police may request data from us in the context of a fraud investigation. Another example includes taxes. On the basis of Section 47 of the Dutch State Taxes Act (Algemene wet inzake rijksbelastingen), the tax inspector may request all data that are needed to levy taxes. Retention period: We keep your information as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services , unless we have a statutory obligation to retain your personal data for a longer period.

4. Transfer of personal data outside the EU :
Bladsnijmes.nl may transfer your personal data from the Netherlands to a foreign country. Countries within the European Economic Area (EEA) have a personal data protection level that is similar to the Netherlands. We may transfer your personal data with due observance of the general requirements of privacy legislation. We can do so, for instance, when we send a package to another country. We will transfer your personal data outside the EEA only if an appropriate level of protection exists. For this purpose, Bladsnijms.nl uses Post-NL or DHLexpress to send a package to a country outside the EEA.

5. Your rights :
You have a number of statutory rights with respect to us: access, corrections or additions, data deletion, limitation of processing, transfer of digital data and the right of objection. We explain these rights below. We also explain how you can exercise these rights with respect to us. Right of access: Upon your request, we will inform you in writing whether we are processing your personal data. When making your request, you must identify yourself by means of a copy of your driving licence or identity document. In our response, we will explain which of your personal data we have processed or are still processing and we will provide you with a copy. We will also explain the purposes for which the data have been or are still being processed, the parties with which the data are being shared, the period for which these data are expected to be stored, and which other rights you can exercise. Corrections or additions: If you have received details about the processing of your personal data, you can request us to correct inaccuracies or to make additions to incomplete information. We will motivate our response. If we make corrections, you will receive a supplementary statement from us. That statement will also be sent to any recipients of your incorrect or incomplete data. Data deletion: You can request us to delete your personal data in our systems in one or more of the following cases: * the personal data are no longer necessary for the purposes for which we processed them; * you withdraw your permission for processing or further processing and no other basis for processing exists; * you lodge a motivated objection, and there are no urgent reasons for not respecting your objection; * the personal data have been wrongfully processed by us; * we have to delete your personal data on the basis of a statutory obligation; Limitation of processing: If you have notified us of an inaccuracy or incompleteness in your personal data, you can request us to limit the processing for as long as we are dealing with your request. You may also request us to limit the processing of your data if you believe that we are wrongfully processing your data or if we no longer need them, or if you have lodged and objection against the processing or the further processing of the data. After the receipt of your limitation request, we will continue to process the data only with your permission or if there are compelling reasons for doing so (such as legal proceedings). Transfer of digital data: If you have provided us with personal data in a structured, customary digital file format and we have processed your data with your permission or in the context of implementing an agreement with you, you will be entitled to request a copy of these data from us. In such cases, you can also request that your data be transferred directly to another service provider. Objection: You may lodge an objection at all times against the processing of personal data relating to you. That applies particularly to profiles that we have created on the basis of your personal data. We will cease processing your data following the receipt of your objection, unless we can put forward urgent justifiable reasons that outweigh your interests, rights and liberties. Exercising rights: If you wish to exercise one or more of the rights summarised above, you can contact us via the following e-mail address [email protected] We will take a decision regarding your request within four weeks, unless we inform you within that period that we need a bit more time.

If your personal data are processed on the basis of your permission, you will be entitled to withdraw that permission. Any withdrawal of your permission will not prejudice previous processing on the basis of that permission.

6. Liability :
Despite the care and attention paid to the management of this website, it's possible that the site contains incorrect information. Bladsnijmes.nl cannot be held liable for technical or editorial errors that occur in this website, nor for any consequential damage resulting from the use or the temporary unavailability of this website.

7. Complaints :
If you have a complaint about the use of your personal data, then we ask you to contact Bladsnijmes.nl about this. We refer you to the complaints procedure at the Dutch Data Protection Authority. This body is authorised to examine your complaint.

8. Any questions?
If you have any questions, send them in an e-mail to: [email protected] This privacy statement is in accordance with the EU General Data Protection Regulation. We reserve the right to update this privacy statement periodically. The latest version will be published on this page.